noclegi kamery

Regulamin parku

Regulamin korzystania z tras rowerowych

 

 

I. Zasady ogólne:

 

1. Niniejszy regulamin tras rowerowych Kasina (dalej jako „Regulamin”), określa zasady korzystania z Tras rowerowych (dalej jako Trasy rowerowe) oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych w ich przebiegu, a przez pojęcie Trasy rowerowe rozumie się zarówno wszystkie trasy rowerowe wchodzące w skład Kasina, jak i poszczególne ich przebiegi (pojedyncza trasa), czy odcinki takiej trasy.

2. Użytkownik poprzez wstęp na teren Tras rowerowych oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Tras rowerowych i zasadami korzystania z urządzeń transportu linowego, zawartymi w Regulaminie stacji Kasina i je akceptuje, w tym warunki i ograniczenia w nich Zawarte. Korzystanie z tras, jak również zakup karnetu rowerowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

3. Każdy pełnoletni (dorosły) użytkownik korzysta z Tras rowerowych na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, a osoby małoletnie (niepełnoletnie) lub o ograniczonej albo nieposiadającej zdolności do czynności prawnych na ryzyko i odpowiedzialność ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, w tym także w zakresie zapewnienia i sprawowania pieczy nad taką osobą w trakcie korzystania przez nią z Tras rowerowych. Za ewentualne wypadki na trasach rowerowych odpowiadają sami użytkownicy.

4. Kasina sp. z o.o. z w Kasinie Wielkiej 672, 34-741 Mszana Dolna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000137632, NIP: 7342937067 REGON: 492833701, (dalej jako Kasina) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody tak na osobie, jak i w mieniu poniesione przez Użytkownika Tras rowerowych, w tym wypadki zaistniałe na Trasach rowerowych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują także w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Tras rowerowych w związku lub w trakcie zawodów sportowych z uwzględnieniem zasad, jakim się poddał wobec organizatora takich zawodów, w tym w szczególności określonych w Regulaminie, takich zawodów sportowych.

6. Korzystanie z Tras rowerowych odbywa wyłącznie we wskazanych dniach i godzinach otwarcia ośrodka oraz w warunkach dobrej widoczności i podczas braku opadów atmosferycznych w godzinach pracy kolei linowej, chyba, że Kasina z uwagi na porę dnia i panujące warunki atmosferyczne lub stan Tras rowerowych wyłączą Trasy rowerowe z użytkowania. Poza godzinami otwarcia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z tras z uwagi na bezpieczeństwo osób pracujących przy utrzymaniu tras rowerowych.

 

7. Na terenie Tras rowerowych obowiązują następujące bezwzględne zakazy:

a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i tytoniu;

b. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c. wprowadzania psów i innych zwierząt;

d. wjazdu na trasy rowerowe pojazdami innymi niż sprawny rower przeznaczony do uprawiania kolarstwa górskiego, bez odrębnego pisemnego zezwolenia Kasina;

e. jazdy poza wyznaczonymi dniami i godzinami otwarcia ośrodka lub pomimo jego zamknięcia przez wzgląd na warunki, w tym pogodowe;

f. jazdy w kierunku innym niż nakazany;

g. jazdy poza wyznaczoną trasą oraz ingerencji w przebieg i konstrukcję trasy;

h. jazdy bez kasku oraz jazdy na niesprawnym sprzęcie;

i. poruszania się pieszo po wyznaczonej trasie;

j. rzucania wszelkimi przedmiotami;

k. rozniecania ognia;

l. zabrudzania i zaśmiecania, w tym wykonywania napisów, wymalowań, umieszczania naklejek na Trasach rowerowych, w tym będących w ich przebiegu obiektach (skocznie, słupy do siatek ochronnych i siatki ochronne itp.), a także umieszczania lub pozostawiania materiałów reklamowych bez zgody Kasina.

m. wnoszenia lub wprowadzania pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, a także przedmiotów niebezpiecznych (np. noże, pałki), wykonanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego materiału (np. szkło, metal, puszki).

n. użytkowania Tras rowerowych, które są zamknięte lub oblodzone;

o. zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych

 

8. Osoby przebywające na terenie Tras rowerowych oraz Użytkownicy Tras rowerowych zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.

 

II. Ostrzeżenia o możliwości wystąpienia szkód w mieniu lub na osobie:

1. Korzystanie z Tras rowerowych może spowodować uszkodzenia sprzętu oraz przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu.

2. Kasina nie ponosi odpowiedzialności, względem rowerzystów korzystających z tras za szkody poniesione przez nich w trakcie użytkowania trasy, w tym za zdarzenia, zderzenia i kolizje na terenie tras będące efektem ich wyłącznej winy.

3. Kasina nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone elementy dodatkowe zawieszone na rowerze (typu uchwyt na bidon) zawieszone na rowerze, uniemożliwiające zawieszenie roweru na haku transportowym podczas przewożenia roweru koleją linową.

4. Obsługa ma prawo odmówić transportu roweru na haku transportowym, jeśli jego konstrukcja lub waga to uniemożliwia.

 

 

 

III. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

1. Użytkownicy Tras rowerowych są zobligowani, w związku z korzystaniem z Tras rowerowych, do używania sprawnego sprzętu rowerowego, ochronnego, przeznaczonego i spełniającego obowiązujące powszechnie normy bezpieczeństwa, do użytku dla rowerzystów w kolarstwie górskim w postaci:

a. sprawnego roweru umożliwiającego korzystanie z tras rowerowych,

b. certyfikowanego kasku, ochraniaczy nóg i rąk oraz rękawic ochronnych,

w tym używania go przez cały czas poruszania się rowerem po Trasach rowerowych. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich bądź posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadającą tej zdolności za niestosowanie certyfikowanego sprzętu ochronnego, przeznaczonego do użytku dla rowerzystów w kolarstwie górskim, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub jego niewłaściwe stosowanie, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy takiej osoby lub jej opiekun.

2. Trasy rowerowe przeznaczone są wyłącznie do jazdy na sprawnych rowerach sportowych przeznaczonych do uprawiania dyscypliny kolarstwa górskiego, wyposażonych w:

a. Dwa sprawne hamulce, po jednym na kole przednim i tylnym

b. minimum przedni amortyzator przeznaczony do jazdy w górach na trasach zjazdowych.

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się jazdy na rowerach nieprzystosowanych do zjazdów w terenach górskich.

 

3. Użytkownik korzystający z Tras rowerowych powinien cieszyć się dobrym stanem zdrowia pozwalającym na korzystanie z Tras rowerowych oraz uprawnianie kolarstwa górskiego.

4. W razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia bądź posiadanych umiejętności rowerzysta powinien powstrzymać od jazdy, aby nie stanowić zagrożenia dla siebie oraz innych Użytkowników tras rowerowych.

5. Na Trasach rowerowych, mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy Kasina jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej. Należy korzystać z tras w sposób tak, aby można było dane przeszkody bezpiecznie ominąć.

6. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby Użytkowników z nich korzystających.

7. W celu zachowania bezpieczeństwa Użytkownik powinien przebywać na terenie Trasy rowerowej wraz z drugą Osobą.

8. Kolory Tras rowerowych nie oznaczają trudności technicznych. Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się z opisem i charakterem trasy oraz realnie ocenić swoje umiejętności. Korzystając z tras rowerowych rowerzyści zobowiązani są zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób trzecich.

Rowerzyści powinni dostosowywać prędkość jazdy do stopnia trudności odcinka trasy, warunków atmosferycznych, warunków na trasie w danej chwili oraz swoich umiejętności i liczby osób na trasie;

 

9. Przed rozpoczęciem jazdy w danym dniu na danej Trasie należy bezwzględnie zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej na mapie i w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać użytkowania Trasy osobom, które po niej jeżdżą. Inspekcję trasy rowerzysta powinien wykonać każdorazowo, gdy Trasa zostaje ponownie otwarta po czasowym zamknięciu w danym dniu (na przykład z powodu warunków atmosferycznych).

10. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu.

11. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poleceń lub komunikatów personelu Kasina, jakie odnoszą się do sposobu użytkowania Tras rowerowych.

12. Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić personelowi Kasina wszystkie dostrzeżone na Trasach rowerowych przeszkody lub uszkodzenia, o ile nie są one następstwem normalnego korzystania z Tras rowerowych.

13. W razie wypadku, każdy z rowerzystów znajdujący się w pobliżu powinien służyć pomocą poszkodowanemu oraz niezwłocznie, o ile okaże się to konieczne wezwać pomoc.

Zaleca się by świadkowie wypadku starali się zabezpieczyć miejsce wypadku oraz informowali nadjeżdżających rowerzystów o wypadku.

Poszkodowany/ świadek powinien poinformować również pracowników Bike Parku o wypadku w celu koordynacji akcji ratunkowej oraz zamknięcia trasy, na której zdarzył się wypadek.

Akcję ratunkową w razie wypadku prowadzi GOPR. Poszkodowany informuje GOPR o wypadku za pomocą aplikacji lub nr ratunkowego 601 100 300, który połączony jest z aplikacją „Ratunek”.

 

14. Przed zakupem karnetu rowerowego należy podpisać oświadczenie

bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

nasi partnerzy
ue ue ue ue